ਮੂੰਹ ਦੇ ਛਾਲੇ (Muh ke chale), ਦੰਦ ਦਾ ਦਰਦ ਤੇ ਪਾਇਰਿਆ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ

ਮੂੰਹ ਦੇ ਛਾਲੇ (Muh ke chale), ਦੰਦ ਦਾ ਦਰਦ ਤੇ ਪਾਇਰਿਆ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ

ਮੂੰਹ ਦੇ ਛਾਲੇ (Muh ke chale) – 

 1. ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਗਰਾਰੇ ਅਤੇ ਕੁੱਲੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਦੇ ਛਾਲੇ (Muh ke chale) ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ |
 2. ਚਮੇਲੀ ਅਤੇ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਚੁਬਾਉਣ ਨਾਲ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਛਾਲੇ (Muh ke chale) ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ |
 3. ਅੰਗੀਠੀ ਤੇ ਵਰਤੇ ਤਵੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਕਾਲਖ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਛਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |
 4. ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਸਮੇਂ ਜੀਬ ‘ਤੇ ਮਲਾਈ ਦਾ ਲੇਪ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਤਕ ਸਾਰੇ ਛਾਲੇ (Ulcer) ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ |
 5. ਹਰੇ ਧਨੀਏ ਦੀ ਪੱਤੀ ਦਾ ਰਸ ਕੱਢ ਕੇ ਜੀਬ ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ |
 6. ਛੋਟੀ ਇਲਾਚੀ ਨੂੰ ਬਰੀਕ ਪੀਹ ਕੇ ਜੀਭ ‘ਤੇ ਲੇਪ ਕਰਕੇ ਰਾਲ ਟਪਕਾਉਣ ਨਾਲ ਛਾਲੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ |
 7. ਜ਼ੀਰਾ ਅਤੇ ਕੱਥਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੀਭ ‘ਤੇ ਲੇਪ ਕਰਕੇ ਰਾਲ ਟਪਕਾਉਣ ਨਾਲ ਛਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ |

ਦੰਦ ਦਰਦ ਅਤੇ ਦੰਦ ਦਾ ਹਿਲਣਾ –

 1. ਮੂਲੀ ਦੇ ਬੀਜ, ਅਕਰਕਰਾ, ਅਤੀਸ, ਫੱਟਕਰੀ ਅਤੇ ਲੂਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਲੈ ਕੇ ਪੀਹ ਕੇ ਬਰੀਕ ਮੰਜਨ ਬਣਾਉ | ਇਹ ਬੇਸਵਾਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਸਮਝ ਕੇ ਦੰਦਾਂ ਤੇ ਮੰਜਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗੰਦੇ ਤੋ ਗੰਦੇ, ਮੈਲੇ ਜਾਂ ਪੀਲੇ ਦਿਸਣ ਵਾਲੇ ਦੰਦ ਸਾਫ਼-ਸੁਹਣੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ |
 2. ਲੂਣ ਬਾਰੀਕ ਪੀਸਿਆ ਹੋਇਆ ਇਕ ਗ੍ਰਾਮ, ਗੰਨੇ ਦਾ ਸਿਰਕਾ ਤਿੰਨ ਗ੍ਰਾਮ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਭਰੇ ਇਕ ਗਿਲਾਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਚਮਚੇ ਨਾਲ ਘੋਲ ਕੇ ਕੁੱਲੇ ਕਰੋ |
 3. ਮਘਾਂ ਦਾ ਚੂਰਨ 10 ਗ੍ਰਾਮ, ਸੇਂਧਾ ਲੂਣ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰਾ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਬਰੀਕ ਪੀਸ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਮੰਜਨ ਕਰੋ |
 4. ਜੇ ਦੰਦ ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਦ ਵਿੱਚ ਮਘਾਂ ਦਾ ਚੂਰਨ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੰਦਾ ਅਤੇ ਮਸੂੜਿਆਂ ਤੇ ਮਲ ਕੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਰਾਲ ਵਗਣ ਦਿਉ | ਜੇ ਦੰਦ ਵਿੱਚ ਖੋੜ ਜਾਂ ਕੀੜਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੰਦ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਇਸ ਚੂਰਨ ਨੂੰ ਮਲੋ ਅਤੇ ਖੋੜ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੂਰਨ ਭਰ ਦਿਉ | ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ |
 5. ਅਕਰਕਰਾ ਦੇ ਚੂਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਚਣੀ ਦਾ ਮੰਜਨ ਦੰਦਾਂ ‘ਤੇ ਕਰੋ | ਕੀੜੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਦੰਦ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ |
 6. ਨੌਸਾਦਾਰ ਇਕ ਰੱਤੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੂੰ ‘ਤੇ ਲਪੇਟ ਕੇ ਦਰਦ ਵਾਲੇ ਦੰਦ ‘ਤੇ ਰਖੋ | ਮੂੰਹ ਵਿਚੋਂ ਰਾਲ ਨਿਕਲਣ ਦਿਉ ; ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਰਦ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ |
 7. ਨਿੰਮ ਦਾ ਦਾਤਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ | ਕੀੜੇ ਪੌਦਾ’ ਹੋਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਦਾਤਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ |

ਮਸੂੜਿਆਂ ਦੇ ਰੋਗ (ਪਾਇਰੀਆ)

 1. ਮਾਸ਼ਾ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਪਰਮੈਂਗਨੇਟ, 30 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਜੇ ਲੂਣ ਅਤੇ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਮਾਜੂਫਲ ਦਾ ਚੂਰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੰਜਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਈਰੀਆ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ |
 2. ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, ਕਾਲਾ ਲੂਣ ਅਤੇ ਨਿੰਮ ਦੀਆਂ ਨਰਮ ਪੱਤੀਆਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖਾਣ ਨਾਲ ਖੂਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਪਾਇਰਿਆ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ |
 3. ਕੱਥਾ ਚੂਸਣ ਨਾਲ ਮਸੂੜਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ |
 4. ਸਿਰਕੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਅਤੇ ਫਟਕਰੀ ਪਾ ਕੇ ਕੁੱਲਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਸੂੜਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |
 5. ਆਂਵਲਾ ਸਾੜ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੇਂਧਾ ਲੂਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਮੰਜਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਇਰਿਆ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ |
 6. ਇਲਾਚੀ, ਕਸਕਾਸ ਅਤੇ ਲੌਂਗ ਤੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੰਦਾਂ ‘ਤੇ ਮੰਜਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਇਰਿਆ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ |

Leave a Reply

Your email address will not be published.